top of page

Уебсайт на проекта: https://seisproject.net/

Фейсбук страница на проекта - https://www.facebook.com/seisproject

През 2018 г. двама от членовете на екипа на Сдружение "Професионален форум за образованието", съвместно с партньори от Сдружение "Знам и мога" и Centro de Estudios Paysandu, Уругвай, разработват проектно предложение по програма Еразъм+, по дейността Capacity Building in the Field of Youth.

Така проектът "SEIS - Social Entrepreneurship and Innovative Solutions" e одобрен и стартира през 2019 г. - през месец февруари се състои първоначалната среща по проекта в Петрохан, България, където се обсъждат целите на проекта и предстоящите дейности. Участници на тази среща са представители на 8-те организации парньори от Европа и Латинска Америка - Сдружение "Знам и мога", Сдружение 'Професионален форум за образованието", NUBE (Чили), Polo Tecnologico Rosario (Аржентина), Centro de Estudios Paysandu (Уругвай), Puente Sur (Парагвай), CONEXX-Europe (Белгия), Fundació Mas Xirgu (Испания).

Целите на проекта, който беше реализиран през 2019-2022 г., бяха да спомогне за изграждането на капацитета на участващите организации в областта на социалното предприемачество, като бъде разработена методлогия за младежки работници, която да им даде необходимите педагогически инструменти за работа с младежи в тази област. Проектът има за цел и да повиши осведомеността относно социалното предприемачество, да ангажира младите хора в него, да популяризира успешни примери за социални предприятия и да осигури платформа за работа в мрежа и споделяне на знания и идеи между млади хора и експерти.

Проектът имаше за цел и да допринесе за реализацията на стратегията на Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, като се съсредоточи върху социалното предприемачество като средство за решаване на проблема с младежката безработица, за приобщаване и овластяване на младежи с ограничени възможности, за насърчаване на иновациите и социалното включване на регионално ниво в Европа и Латинска Америка.

През юни 2019 г. в гр. Валдивия, Чили, беше организирано международно обучение на тема социално предприемачество за младежки работници, което беше базирано на разработената от NUBE методология на тема социално предприемачество.

Беше разработено и мобилно приложение "SEIS", което да съдържа информация за различни социални предприятия във всяка от партньорските страни, и което е своеобразна платформа, чрез която младите хора могат да получат повече информация за тези социални предприятия, както и да се свържат с тях, и да разберат повече за бизнес модела или за възможностите, които предприятието предлага - доброволчество, стаж, работа и др.

Освен мобилното приложение, партньорите по проекта заснеха видеоклипове със социални предприемачи от всяка страна, които да дадат повече видимост на техните бизнес модели и на концепцията за социалното предприемачество.

Между партньорите от Европа и Латинска Америка бяха проведени няколко работни посещения (job shadowing), които допринесоха за това да бъдат обменени опит и добри практики, да бъдат опознати различните методи на работа на партньорите и контекстите, където те са прилагани.

Бяха организирани събития на тема социално предприемачество на местно равнище във всяка от страните, с участието на младежи и експерти в сферата.

През април 2022 г. в Петрохан, България, беше проведен и финалният младежки обмен по проекта, в който се включиха млади хора от Аржентина, Белгия, България, Испания, Уругвай, Парагвай и Чили. По време на проекта младите хора участваха в различни дейности, посветени на социалното предприемачество, като в един от дните посетиха младежкото пространство "Хъб-а" в гр. Самоков, където се срещнаха с успешни социални предприемачи от страната, както и с кмета на гр. Самоков.

seis logo.jpg
eu_flag_co_funded_pos_[rgb]_right.jpg
96D3072F-29F8-4108-8378-BDB735ACBD35.jpg
SEIS ye 6.jpeg
SEIS ye 11.jpeg
SEIS ye 4.jpeg
277612505_397072042422315_1817863964655957354_n.jpg
SEIS ye 2.jpeg
SEIS ye 3.jpeg
SEIS ye 1.jpeg
SEIS ye 7.jpeg
SEIS ye 10.jpeg
277611432_4849540248462566_4241675013706925326_n.jpg
277618701_3361391067427996_5334926001950315486_n.jpg
277686968_1290233858470813_6271216175795779849_n.jpg
277885097_389509199692309_577818043900069864_n.jpg
277851071_297978175783605_5525089044247142868_n.jpg
277892617_1343931799436423_4822221319422205190_n.jpg
277700840_980865389463850_1459229796436003108_n.jpg
277847245_1476791022716965_1525229167246740844_n.jpg
SEIS ye 9.jpeg
SEIS ye 8.jpeg
SEIS ye 5.jpeg
bottom of page