top of page

През пролетта на 2017 г. сдружение "Професионален форум за образованието" получи одобрение от програма "Европа" на Столична община за изпълнение на проект "Иновативен мини парк Хубча", в партньорство с район Красно село.

Инициативата, която даде тласък на настоящия проект, е на детски център «SmArt», в който работи един от членовете на сдружението – арт педагогът Ирина Апостолова. Заедно с ръководителката на детския център Таня Димитрова те ни мотивираха да разработим проектната идея. 

Общата цел на проекта  е: доразработване на модел за устойчиво социализиране, обновяване и облагородяване на публично пространство – междублокова зелена площ, на основата на добри европейски и български практики и с участието на максимум заинтересовани страни - местен бизнес, неправителствен сектор, граждани, общинска администрация. Създаване на нов обществен знаков център в град София, който да допринася за уникалната идентичност и европейска значимост на града.

Специфичните цели на проекта са: 

 

  • Разработване на висококачествен и иновативен идеен, архитектурно-ландшафтен, дизайнерски, образователен и социален проект за реновиране на междублоково пространство – градинка в район Красно село, на ул. Хубча до бл.194.

  • Реализиране на успешен модел за участие на гражданите, местния бизнес и НПО и районната администрация в обсъждане на концепция за реновиране на публично пространство, както и в планиране и провеждане на краудфъндингова кампания за реализирането на проекта.

  • Разработване на модел за успешна социализация на иновативното градско пространство, чрез включването му в образователни дейности (например, провеждане на уроци и неформални занятия с деца и ученици), проектни дейности на НПО и граждански общности, местни инициативи на гражданите, бизнеса и администрацията (например, местни и фирмени празници), туристически дейности (например Sofia Free Tour, Sofia Sightseeing и др.)

Разглеждане на релефната карта в Дряново и среща със сдружение МОГА Дряново

Разглеждане на релефната карта в Дряново и среща със сдружение МОГА Дряново

Презентация на проекта пред родители, ученици и граждани на тържественото завършване на учебната година на Образователен център "СмАрт"

Работа със студенти по Инженерен дизайн от ТУ София

Заключително събитие по проекта

bottom of page