top of page

Проект Future Integrity Leaders (Integrity Is Cool)

 

В периода 2023 - 2025 г. Сдружение "Професионален форум за образованието" е партньор по международния проект "Future Integrity Leaders", реализиран по Ключова деност 2 - стратегически партньорства в сферата на училищното образование на програма Еразъм+. Партньори по проекта са организации и училища от Албания (Младежка мрежа Youth Voice), Гърция (Fraud Line, FORTH и 1st Gymnasio Oraiokastrou) и Северна Македония (EUNOIA), като от България в проекта участва и Професионалната гимназия по електротехника и автоматика в гр. София.

Основната цел на проекта Future Integrity Leaders е да бъдат разработени обучителни материали по темата за изграждането на ценности и нагласи, свързани със следването на етичните и правни норми на гражданското общество, с т.нар. интегритет.

В началото на 2023 г. в гр. Атина се проведе първоначалната среща между партньорите по проекта, като през следващите месеци бяха съвместно реализирани следните дейности:

- изследване на нагласите на младите хора относно интегритета

- анализ на данните, получени от младите хора от всички партньорски страни

- реализиране на интерактивни семинари, посветени на темата в училища във всички партньорски страни

- разработване на препоръки и изводи на базата на проучването и проведените семинари

- разработване на обучителни материали по темата за интегритета, включващи интерактивни методи и подходи

Повече информация за проекта можете да намерите на уебсайта https://www.integrityis.cool/

По-долу можете да видите и основните изводи и препоръки, свързани с обучението на тема ценности и интегритет в училище, разработени от партньорите по проекта:

Подкрепата на Европейската комисия за производството на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на съдържащата се в нея информация.
bottom of page