top of page
download.png
278574884_2065140030316462_7420685832644144439_n.jpg
245350563_299869814976956_7061680973523479508_n.jpg
243822283_365375001993159_1432364097195260853_n.jpg
278136801_507717397688395_4701853931157835166_n.jpg
279095449_402805531663721_5665120489834443850_n.jpg

В периода май 2021 - юни 2022 г. Сдружение "Професионален форум за образованието" реализира проекта "Solidarity in Action for Youth Empowerment" по програма Европейски корпус за солидарност

"Solidarity in Action for Youth Empowerment" (2020-3-BG01-ESC11-094776) е проект на сдружение „Професионален форум на образованието“ и партньорската ни организация "Association Solidarite Echange et Developpement" от гр. Сус, Тунис. Проектът е финансиран по програма Европейски корпус за солидарност.

Асоциирани партньори по проекта от българска страна бяха и други организации, с които си сътрудничим активно, като Център за градско земеделие към Институт по минералогия и кристалография на БАН, Фондация "СИЙД", Фондация "Солидарност в действие", Фондация " Пламнина" и др.

Целта на проекта беше да допринесе за насърчаването на междукултурния диалог, гражданската ангажираност и овластяването на младите хора, както и за толерантността, приемането на културното многообразие и устойчивото развитие.

 

В рамките на проекта бяха организирани дейности в България и в Тунис - трима български доброволци бяха изпратени в гр. Сус, Тунис, а двама доброволци от Тунис бяха част от нашия екип в София, като работиха по проекта в продължение на 6 месеца.

В Тунис доброволците бяха включени в разнообразни дейности с деца и младежи, включващи неформални образователни методи:

- Дейности с деца и младежи в неравностойно положение в болници, в специализирани центрове, в домове за сираци и в младежки клубове в Сус: анимация, игри и културни/развлекателни дейности, за да се предостави на младите хора пространство за творчество, забавление и смислено прекарване на свободното време. Доброволците бяха специално подготвени и подкрепени в тази дейност, като чрез нея развиха комуникативните си умения, станаха по-уверени в  общуването, развиха чувството си за солидарност и емпатия.

- Инициативи с местната младеж (филмови и музикални вечери, дейности на открито и т.н.) с цел засилване на междукултурния диалог и споделяне на идеи, опознаване на другата култура. Бяха обсъждани различни теми, свързани с културите, традициите, ценностите и др. Тунизийските младежи получиха по-реална представа за европейското общество, а българските доброволци - за тунизийското, така че бяха разчупени редица стереотипите и предразсъдъци.

- Дейности, ориентирани към общността и към облагородяване на публични пространства - боядисване, градинарство, почистване, декориране, доброволците оставиха следа в града, като същевременно допринесоха за неговото развитие и за посрещане на реални нужди на местната общност. Дейностите включваха местни и европейски доброволци, като засегна и темата за активното гражданство и за приноса на доброволците към позитивни социални промени. 

- Популяризиране на доброволчеството и европейските възможности, чрез участие в местни събития. Доброволците от България повишиха осведомеността на местните младежи за съществуващите възможности за мобилност, културен обмен и образование чрез европейски програми.

- Социални кампании в сътрудничество с други местни асоциации. Темите на тези дейности бяха свързани с разчупване на стереотипите, как да се борим с пристрастяването, изграждане на мира, околна среда, превенция на речта на омразата и др.

Доброволците учасъваха и във фестивали и местни събития като Деня на независимостта, Националния ден на младежта, Деня на възрастните хора, Деня без тютюнопушене, честванията на Рамадан и т.н., с подкрепата на приемащата организация. 

Доброволците бяха също така насърчавани да разработят свой личен проект, като можеха да изберат да се съсредоточат върху една или повече инициативи, които отговарят в по-голяма степен на техните нужди и профил, като се съобразяват с целите на проекта.

 

В България дейностите бяха организирани в сътрудничество с Българската академия на науките, както и с други НПО и училища от България (“Заедно в час”, Фондация “Пламнина”, Фондация СИЙД, Фондация “Солидарност в действие”, Международна фондация за развитието на Уай-Пиър и др.). 

Доброволците участваха в организацията на уъркшопи, обучителни сесии, събития и кампании, насочени към младежи и посветени на междукултурния диалог, насърчаването на толерантността, многообразието, солидарността, активното гражданство и устойчивото развитие. Използваните методи бяха интерактивни, свързани с неформалното образование, ученето чрез опит и преживяване, креативността. Тези дейности бяха реализирани присъствено и онлайн, както в училище (по време на час на класа), така и извън него - на открито, на територията на Центъра за градско земеделие към БАН, младежкото пространство “Eduspace”, в младежкото пространство Hub-a в гр. Самоков, където си партнираме с Фондация СИЙД, и др. По време на тези дейности бяха организирани ролеви игри, презентации, куизове, кино вечери с обсъждания на социални теми, работа по казуси и други, чрез които младежите развиваха своите знания и умения, научаваха повече за различни социално значими въпроси, за различните възможности, които европейските проекти и програми предоставят - за доброволчество, културен обмен и т.н., споделяха идеи и прекарваха свободното си време по смислен начин.

Доброволците имаха основна роля в избора на теми и методи, в планирането и реализацията на всички дейности, като бяха подкрепяни от екипа на Сдружението.

Няколко събития бяха организирани и в Центъра за градско земеделие към БАН, където доброволците научиха повече за темата за устойчивото развитие, градското земеделие, компостирането. 

Доброволците подпомагаха и организирането на дейности по различни международни проекти, по които Сдружението е партньор, като по този начин също развиха своите умения за координация, запознаха се с млади хора от различни държави, обогатиха знанията си по английски език, опознаха различни култури, работиха по значими социални теми, отново свързани с активното гражданско участие, застъпничеството, междукултурния диалог, интеграцията и др.

*Подкрепата на Европейската комисия за този проект не представлява одобрение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите, и Комисията не може да бъде отговорна за информацията, представяна по време на събитията по проекта.

245186425_4492066460840903_1196699055630887334_n.jpg
245507650_2739477389685582_9015610040932937993_n.jpg
243277866_2728064087493579_186389287989956108_n.jpg
247299350_4395771617211068_7376642981964662706_n.jpg
245516821_4492107270836822_9128588241353228803_n.jpg
245514736_4492088064172076_8485225792014031429_n.jpg
247520284_836452050373005_8290568645895405083_n.jpg
245225479_663858998351103_1251263463377797552_n.jpg
245204892_4492125977501618_1660794306665413830_n.jpg
245325947_437713151088769_6374179140385946285_n.jpg
241397746_568068394336370_826793618688478454_n.jpg
245146629_4492047324176150_1041844139808947670_n.jpg
245437170_4492136640833885_9190961325158717804_n.jpg
248218930_4530572760323606_700827993499868787_n.jpg
248741278_4530141323700083_2667675304981071371_n.jpg
247979781_2987371771515138_4015519287741922461_n.png
248252993_207088138171521_7252185658350179158_n.png
281867237_335953565287404_3009922810281169551_n.jpg
Workshop 10.jpg
Workshop 5.jpg
Workshop 6.jpg
277406034_703173030700355_6522928400566090450_n.jpg
283715194_973866196641656_342640408384924572_n.jpg
277890980_783712859707151_4995921595684871907_n.jpg
281770001_753721696000761_6005896842888018493_n.jpg
284644203_1239893943483326_2933730851246120238_n.jpg
277912058_729514644877367_3325135745724384988_n.jpg
277827129_707036370711265_8863830092823789998_n.jpg
283250303_753144135863645_5615453087915654551_n.jpg
Climate change event.jpg
283815291_1171456873700407_7039661370625495588_n.jpg
Workshop 4.jpg
bottom of page