top of page

Проект Democracy Tree

 

В периода 2023 - 2025 г. Сдружението е координатор на проекта Democracy Tree, реализиран по Ключова деност 2 - стратегически партньорства на програма Еразъм+. Партньори по проекта са Karaman International Group (Турция), FAJUB - Federação das Associações Juvenis de Braga (Португалия), RESEARCH AND EDUCATION OF SOCIAL EMPOWERMENT AND TRANSFORMATION-RESET LTD (Кипър), Eurospeak Limited (Ирландия) и EuroReach OÜ (Естония).

Основната цел на проекта DEMOCRACY TREE е да повиши осведомеността на младите хора относно демократичните ценности, чрез виртуално пътешествие в историята на демокрацията, което проследява нейното развитие и връзката й с европейските ценности. От друга страна, проектът цели също така да разработи иновативни образователни инструменти, които да бъдат полезни на младежките работници и педагозите при работата с млади хора по темата за демокрацията, гражданското участие и правата на човека.

През ноември 2023 г. се проведе първоначалната среща между партньорите по проекта, която се състоя в гр. София, а сега ни предстои да реализираме следващите предвидени дейности:

- изследване на демокрацията и нейното развитие в исторически план

- анализ на данни, получени от млади хора и младежки работници чрез специално разработен въпросник, с цел да се идентифицира нивото на знания за демократичните ценности, както и да се получи информация относно случаи на дискриминация и ксенофобия от партньорските страни, за да може чрез проекта тези проблеми на демократичното общество да бъдат адресирани

- разработване на мобилно приложение с образователен, интерактивен и игрови характер, с цел младите хора да се запознаят с демокрацията и демократичните ценности чрез неформални образователни дейности и дигитални платформи

- събития във всяка от партньорските страни, целящи да бъдат разпространени резултатите от проекта.

Повече информация за проекта можете да видите на Фейсбук и Инстаграм страниците на Democracy Tree.

Подкрепата на Европейската комисия за производството на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на съдържащата се в нея информация.
Партньори по проекта са:
bottom of page