top of page

Acerca de

PXL_20230602_074320593.jpg
eu_flag_co_funded_pos_[rgb]_right.jpg

Проект "FIRST: Facilitation - Innovative Roadmap for Skills and Techniques"

Международното обучение за младежки работници "FIRST: Facilitation - Innovative Roadmap for Skills and Techniques" беше реализирано по програма "Еразъм+" в периода 1-9 юни 2023 г. в Творческа къща Петрохан в Стара планина, като в него се включиха младежки работници от България, Албания, Румъния, Швеция, Италия, Испания, Украйна, Гърция и Северна Македония.

 

Основната цел на проекта беше да се повиши капацитетът на участниците за реализиране на качествени неформални образователни дейности за млади хора, като се използват различни интерактивни методи и инструменти, които подпомагат процеса на учене на младите хора.


Конкретните цели на проекта бяха:
 

- Да развие знанията и уменията на младежките работници в сферата на публичното говорене, разказването на истории, използването на неформални образователни методи, анализа на ценности, комуникационните и презентационни умения, лидерството и познаването на стиловете лидерство, разрешаването на конфликти, даването и получаването на обратна връзка, структурирането на образователни сесии/работилници, креативността, уменията за фасилитиране и ко-фасилитиране, груповата динамика, създаването на безопасна и приобщаваща среда, чувствителността при работа с млади хора с по-малко възможности и др.

- Да повиши уменията на младежките работници за справяне с различни проблеми при работа с млади хора чрез неформално образование
- Да повиши качеството на младежката работа и признаването на неформалното обучение
- Да се даде възможност на младежките работници - както опитни, така и новодошли в областта - да реализират качествени интерактивни дейности за млади хора, чрез използването на различни методи за групово участие
- Да представи различни методи и подходи за фасилитиране и да предостави пространство за споделяне и обмен на методологии и добри практики сред младежките работници
- Да повиши мотивацията на младежките работници и тяхната увереност в собствените им възможности и във важността на младежката работа
- Да се осигури неформална среда, в която фасилитаторите могат да работят в сътрудничество и да планират по-нататъшни дейности.

bottom of page